เทศบาลตำบลเวียงสระ 451 ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 โทร. 077-362056 แฟกซ์. 077-363463  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   แผนพัฒนา
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือบริการประชาชน
   สายด่วนนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ติดต่อเรา
แผนงาน
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   งบแสดงสถานะการเงินประจำปี
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบรายจ่าย
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สถานธนานุบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองสวัสดิการและสังคม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชน
เทศบาลตำบลเวียงสระ
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
 
.0
    ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเวียงสระ
ขอขอบคุณ (ดู : 2)
คลิปวีดีโอ เชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ร่วมคัดเลือกกรรมการชุมชน ในระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2566 วัน เวลา สถานที่ ตามประกาศที่เทศบาลตำบลเวียงสระกำหนด (ดู : 6)
วัน และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน (ดู : 3)
กำหนดการเลือกกรรมการชุมชน (ดู : 2)
ประชาสัมพันธ์การเลือกกรรมการชุมชน (ดู : 3)
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการชุมชน (ดู : 8)
สถานที่ปิดป้ายประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชน ทั้ง 12 จุด (ดู : 6)
โครงการ "เนสท์เล่คาราวานครอบครัวแข็งแรง" (ดู : 17)
ประกาศแนวเขตชุมชน (ดู : 7)
ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง (ดู : 7)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเวียงสระ
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (สำหรับเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖)  (ดู : 0)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ผ ๑๒๘๐ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๗๖๕ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๓๒๓ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับจัดเตรียมสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับจัดทำท่าน้ำลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทนอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 1)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลเวียงสระ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ นำโดยนายธำรงค์ ฤทธยานนท์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และนางวันดี พรหมมานอก หัวหน้าศูนย์ พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนไปถวายเทียนพรรษา และร่วมทำบุญ ณ วัดบ้านส้อง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการชุมชน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่1 ผังเมืองรวมชุมชนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมชี้แจงแนวทางการเลือกกรรมการชุมชน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสระ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันปิยมหาราช
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
13 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ.2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลเวียงสระ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 48)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (ดู : 827)
รับสมัครอาสาสมัครบริบาล (ดู : 691)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
หนึ่งชุมชน หนึ่งผลิตภัณฑ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลเวียงสระ
กระดานสนทนา (Q&A) เทศบาลตำบลเวียงสระ คลิ๊กที่นี่

แบบฟอร์มแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา

 

451 ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190โทรศัพท์ : 077-362056 โทรสาร : 077-363463
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05841503@dla.go.th
Copyright © 2018. www.wiangsacity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ