เทศบาลตำบลเวียงสระ 451 ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 โทร. 077-362056 แฟกซ์. 077-363463  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   แผนพัฒนา
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือบริการประชาชน
   สายด่วนนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ติดต่อเรา
แผนงาน
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   งบแสดงสถานะการเงินประจำปี
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบรายจ่าย
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สถานธนานุบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองสวัสดิการและสังคม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชน
เทศบาลตำบลเวียงสระ
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
 
.0
    ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเวียงสระ
คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน (ดู : 0)
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษาในที่สาธารณะ (ดู : 9)
ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ (ดู : 11)
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลครัวเรือนของเทศบาลตำบลเวียงสระ (ดู : 27)
ประชาสัมพันธ์ คุณสมบัติ วิธีการ และเอกสารประกอบการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนผ้าป่าผ้าอ้อมสำเร็จรูป(แพมเพิส) (ดู : 24)
ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปี 2566 (ดู : 62)
การดูแลปฏิบัติตนของหญิงตั้งครรภ์ (ดู : 22)
ประกาศรายชื่อผูนำองค์กร (ภาคประชาชน) เทศบาลตำบลเวียงสระ (ดู : 81)
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด (ดู : 34)
การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส้งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) (ดู : 82)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเวียงสระ
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศ วััน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (แบบมาตรฐาน สถ.ศพด.๒ ชนิดฐานรากแผ่) ณ บริเวณข้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระเดิม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี งวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย)  (ดู : 0)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมคลองตาล บริเวณเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งเดิม ช่วงหลังร้านหนังสือสุนทรบุ๊ค หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 3)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำหรับซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๘๒๙ สุราษฎร์ธานี) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๓๒๓ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมคลองตาล บริเวณเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งเดิม ช่วงหลังร้านหนังสือสุนทรบุ๊ค หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ดู : 3)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศ วััน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (แบบมาตรฐาน สถ.ศพด.๒ ชนิดฐานรากแผ่) ณ บริเวณข้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระเดิม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี งวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย)  (ดู : 4)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์ภายในสำนักงาน) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดวอร์ม) จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลเวียงสระ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ นำโดยนายธำรงค์ ฤทธยานนท์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และนางวันดี พรหมมานอก หัวหน้าศูนย์ พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนไปถวายเทียนพรรษา และร่วมทำบุญ ณ วัดบ้านส้อง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กองทุนผ้าอ้อมสำเร็จรูป (แพมเพิส)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กันยายน 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการลดขยะจากแหล่งกำเนิด ประจำปีงบประมาณ 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2566 วันที่ 15 กันยายน 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมวันที่ 13 ก.ย.66 การจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงสระ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลเวียงสระ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 19)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (ดู : 811)
รับสมัครอาสาสมัครบริบาล (ดู : 668)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
หนึ่งชุมชน หนึ่งผลิตภัณฑ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลเวียงสระ
กระดานสนทนา (Q&A) เทศบาลตำบลเวียงสระ คลิ๊กที่นี่

แบบฟอร์มแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา

 

451 ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190โทรศัพท์ : 077-362056 โทรสาร : 077-363463
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05841503@dla.go.th
Copyright © 2018. www.wiangsacity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ