เทศบาลตำบลเวียงสระ 451 ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 โทร. 077-362056 แฟกซ์. 077-363463  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   วารสารออนไลน์
   แผนพัฒนา
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือบริการประชาชน
   สายด่วนนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ติดต่อเรา
แผนงาน
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   งบแสดงสถานะการเงินประจำปี
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบรายจ่าย
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สถานธนานุบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองสวัสดิการและสังคม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชน
เทศบาลตำบลเวียงสระ
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเวียงสระ
ประกาศรายชื่อผูนำองค์กร (ภาคประชาชน) เทศบาลตำบลเวียงสระ (ดู : 15)
การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส้งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) (ดู : 36)
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู : 15)
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ.2540 (ดู : 28)
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 7)
ประกาศเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3 ) ในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 63)
แจ้งระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา (ดู : 56)
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 (ดู : 80)
ขอเชิญร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทง วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 (ดู : 77)
รายงานบันทึข้อมูลตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 146)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเวียงสระ
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี พร้อมประตูน้ำ (บานเหล็ก) พร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ๔๕ (ซอยหลังบ้านพักครู) หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี งวดที่ ๑, งวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) (ดู : 0)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๘๒๙ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๗๖๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๓๒๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๔๔๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ประจำปี ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลเวียงสระ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ นำโดยนายธำรงค์ ฤทธยานนท์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และนางวันดี พรหมมานอก หัวหน้าศูนย์ พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนไปถวายเทียนพรรษา และร่วมทำบุญ ณ วัดบ้านส้อง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกจอม นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ เตรียมความพร้อมวันตรุษจีน เพื่อพี่น้องเชื้อสายจีน โดยการประดับโคมไฟเต้งลั้ง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายจรุงศักดิ์ คำปรีชา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นเพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเด็กกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันขึ้นปีใหม่2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกทักษะฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชน โดยโรงเรียนอนุบาลภิญพัฒน์ ตั้งเเต่วันที่ 3-25 ธันวาคม 2565 (ทุกวันเสาร์-อาทิตย์) เวลา 16.00-18.00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ โครงการนี้ฟรีสำหรับเด็กๆทุกคนในอำเภอเวียงสระและสุราษฎร์ธานี หากน้องๆสนใจ walk in เข้ามาร่วมกิจกรรมได้เลย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
Big Clean ing Day และปฏิบัติการ Kick off ถังขยะเปียกลดโลกร้อน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย (4ธันวาคม 2565)🌿💛
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ช่วงเช้าตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ช่วงสาย พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ผลกระทบจากการจะสร้างรังนกในเขตชุมชน โดยชาวบ้านได้รวมตัวกันที่ได้ รับผลกระทบจากการสร้างรังนก มาพูดคุยกันกับเทศบาล เพื่อให้ไปในแนวทางเดียวกัน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลเวียงสระ เข้ารับมอบนโยบายการดำเนินกิจกรรมและพบปะคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลเวียงสระ วันที่8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเวียงสระ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลเวียงสระ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (ดู : 711)
รับสมัครอาสาสมัครบริบาล (ดู : 608)
ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 820)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
หนึ่งชุมชน หนึ่งผลิตภัณฑ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลเวียงสระ
กระดานสนทนา (Q&A) เทศบาลตำบลเวียงสระ คลิ๊กที่นี่
451 ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190โทรศัพท์ : 077-362056 โทรสาร : 077-363463
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 5841506@dla.go.th
Copyright © 2018. www.wiangsacity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ