เทศบาลตำบลเวียงสระ 451 ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 โทร. 077-362056 แฟกซ์. 077-363463  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   แผนพัฒนา
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   สายด่วนนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ติดต่อเรา
แผนงาน
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   งบแสดงสถานะการเงินประจำปี
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบรายจ่าย
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สถานธนานุบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองสวัสดิการและสังคม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชน
เทศบาลตำบลเวียงสระ
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเวียงสระ
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ (ดู : 20)
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2567 “บุหรี่ไฟฟ้า : หยุดโกหกได้แล้ว (Stop The Lies) ” สืบเนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เทศบาลตำบลเวียงสระ จึงขอประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เผยแพร่ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักถึงโทษ พิษภัย ผลกระทบและความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการลด ละ เลิกบุหรี่ (ดู : 44)
ประชาสัมพันธ์ธนาคารขยะ เทศบาลตำบลเวียงสระ เปิดรับสมัคร สมาชิกธนาคารขยะชุมชนเทศบาบตำบลเวียงสระ (สมัครฟรี) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงสระ ประชาชนทั่วไปสามารถนำขยะมาขาย เวลา 09.00 น. ณ ประตู 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน (ดู : 69)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 96)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ (ดู : 143)
ขอเชิญร่วมกิจกรรมจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ดู : 82)
โครงการยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคตามเกณฑ์มาตรฐาน(Clean Food Good Taste) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 85)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (ดู : 108)
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๕) ๒๕๖๗ (ดู : 42)
ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 46)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเวียงสระ
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักฝารางวี และก่อสร้างพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเลียบคลองตาล (ช่วงด้านหลังร้านหนังสือสุนทรบุ๊คส์ต่อจากเดิม) และต่อเนื่องกับข้างร้านเจ้าสัว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ดู : 9)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบรรจุถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งและน้ำยาดับเพลิง จำนวน ๒๘ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ผ ๑๒๘๐ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๘๒๙ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๒๖๐ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๔-๕๙-๐๐๓๐.๔ (อัศจรรย์สนามกีฬา โครงการ ๓) และหมายเลข ๔๙๔-๕๙-๐๐๓๐.๕ (ลานข้างอัศจรรย์สนามกีฬา โครงการ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงห้องประชุมย่อย พร้อมประตูและบันไดด้านหลังอาคาร บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงสระ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย)  (ดู : 8)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (สำหรับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลเวียงสระ
 
“Big Cleaning Day” การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6รอบ 28 กรกฎาคม 2567
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการยกระดับมาตราฐานอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน 2567
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาสัมพันธ์ธนาคารขยะ เทศบาลตำบลเวียงสระ เปิดรับสมัคร สมาชิกธนาคารขยะชุมชนเทศบาบตำบลเวียงสระ (สมัครฟรี) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงสระ ประชาชนทั่วไปสามารถนำขยะมาขาย เวลา 09.00 น. ณ ประตู 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 เทศบาลตำบลเวียงสระ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 13 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลเวียงสระ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมปรึกษาหารือ การจัดงานวันสงกรานต์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลเวียงสระ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 387)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 143)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (ดู : 901)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
หนึ่งชุมชน หนึ่งผลิตภัณฑ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลเวียงสระ
กระดานสนทนา (Q&A) เทศบาลตำบลเวียงสระ คลิ๊กที่นี่

แบบฟอร์มแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา

 

451 ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190โทรศัพท์ : 077-362056 โทรสาร : 077-363463
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05841503@dla.go.th
Copyright © 2018. www.wiangsacity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ