เทศบาลตำบลเวียงสระ 451 ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 โทร. 077-362056 แฟกซ์. 077-363463  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   วารสารออนไลน์
   แผนพัฒนา
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือบริการประชาชน
   สายด่วนนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ติดต่อเรา
แผนงาน
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   งบแสดงสถานะการเงินประจำปี
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบรายจ่าย
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สถานธนานุบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองสวัสดิการและสังคม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชน
เทศบาลตำบลเวียงสระ
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเวียงสระ
ประกาศเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3 ) ในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 35)
แจ้งระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา (ดู : 21)
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 (ดู : 42)
ขอเชิญร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทง วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 (ดู : 52)
รายงานบันทึข้อมูลตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 122)
งดจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 (ดู : 175)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 216)
การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคเรียนที่ 2/2564 รูปแบบ On Hand ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 120)
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา เรื่องเพิ่มช่องทางการยื่นคำขอผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 218)
การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคเรียนที่ 2/2564 รูปแบบ On Hand ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2565 (ดู : 114)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเวียงสระ
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.30-010 สายถนนแก้วอารีย์ หมู่ที่ 8 ชุมชนเมืองคลองตาล ตำบลเวียงสระ กว้าง 5 เมตร ยาว 335 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,675 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) (ดู : 2)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๑๖๖ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๘๓๐ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๗๖๕ สุราษฏร์ธานี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ผ ๑๒๘๐ สุราษฏร์ธานี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชน(รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยและตัดหญ้าไหล่ทาง ในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างขับรถบรรทุกขยะอัดท้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ทดแทนผู้ที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชน(รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดถนนและเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย(ท้ายรถ) แทนผู้รับจ้างที่ลาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลเวียงสระ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ นำโดยนายธำรงค์ ฤทธยานนท์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และนางวันดี พรหมมานอก หัวหน้าศูนย์ พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนไปถวายเทียนพรรษา และร่วมทำบุญ ณ วัดบ้านส้อง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกจอม นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ เตรียมความพร้อมวันตรุษจีน เพื่อพี่น้องเชื้อสายจีน โดยการประดับโคมไฟเต้งลั้ง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายจรุงศักดิ์ คำปรีชา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นเพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเด็กกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันขึ้นปีใหม่2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกทักษะฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชน โดยโรงเรียนอนุบาลภิญพัฒน์ ตั้งเเต่วันที่ 3-25 ธันวาคม 2565 (ทุกวันเสาร์-อาทิตย์) เวลา 16.00-18.00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ โครงการนี้ฟรีสำหรับเด็กๆทุกคนในอำเภอเวียงสระและสุราษฎร์ธานี หากน้องๆสนใจ walk in เข้ามาร่วมกิจกรรมได้เลย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
Big Clean ing Day และปฏิบัติการ Kick off ถังขยะเปียกลดโลกร้อน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย (4ธันวาคม 2565)🌿💛
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ช่วงเช้าตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ช่วงสาย พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ผลกระทบจากการจะสร้างรังนกในเขตชุมชน โดยชาวบ้านได้รวมตัวกันที่ได้ รับผลกระทบจากการสร้างรังนก มาพูดคุยกันกับเทศบาล เพื่อให้ไปในแนวทางเดียวกัน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลเวียงสระ เข้ารับมอบนโยบายการดำเนินกิจกรรมและพบปะคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลเวียงสระ วันที่8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเวียงสระ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลเวียงสระ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (ดู : 622)
รับสมัครอาสาสมัครบริบาล (ดู : 562)
ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 774)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
หนึ่งชุมชน หนึ่งผลิตภัณฑ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลเวียงสระ
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ทต.เวียงสระ

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ทต.เวียงสระ
ระบบจองคิวออนไลน์
ทต.เวียงสระ

แจ้งร้องเรียนการทุจริต
ทต.เวียงสระ
451 ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190โทรศัพท์ : 077-362056 โทรสาร : 077-363463
E-mail Address : 5841506@dla.go.th
Copyright © 2018. www.wiangsacity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ