เทศบาลตำบลเวียงสระ 451 ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 โทร. 077-362056 แฟกซ์. 077-363463  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   วารสารออนไลน์
   แผนพัฒนา
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือบริการประชาชน
   สายด่วนนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ติดต่อเรา
แผนงาน
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบรายจ่าย
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สถานธนานุบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองสวัสดิการและสังคม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชน
เทศบาลตำบลเวียงสระ
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเวียงสระ
รายงานบันทึข้อมูลตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 22)
งดจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 (ดู : 51)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 76)
การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคเรียนที่ 2/2564 รูปแบบ On Hand ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 41)
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา เรื่องเพิ่มช่องทางการยื่นคำขอผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 88)
การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคเรียนที่ 2/2564 รูปแบบ On Hand ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2565 (ดู : 39)
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 108)
รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2564 (ดู : 134)
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ 2542 (ดู : 110)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1/2565 (ดู : 152)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเวียงสระ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๓ ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสมเด็จพระยุพราช ๖ (ซอยหมู่บ้านโรงเลื่อย) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 4)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อพร้อมขาเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๘๒๙ สุราษฏร์ธานี จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๓๒๓ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง กำหนดราคากลาง งานจ้างบริการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาระพึ่งพิง จำนวน ๒ ราย (ดู : 10)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนน และเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย (ท้ายรถ) แทนผู้รับจ้างที่ลาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลเวียงสระ
 
โครงการฝึกอาชีพสำหรับชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมการทำริบบิ้นโปรยทาน และผูกผ้าในงานต่างๆ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายจรุงศักดิ์ คำปรีชา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ มอบหมายให้นายพหล หวานแก้ว รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีงบประมาณ 2564 ชมรมผู้สูงอายุสาธารณสุขเทศบาลตำบลเวียงสระ ณ อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนยุพราช พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีไหว้ครู วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงเรียนเวียงสระ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ข้าวสารอาหารแห้ง ณ หลังสถานีรถไฟบ้านส้อง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 คณะจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประชุมถอดบทเรียนชุมชนเข้มแข็ง กรณีศึกษากระบวนการดำเนินการรับมือกับสถานการณ์และผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในทุกมิติของชุมชนของเทศบาลตำบลเวียงสระ ซึ่งมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมให้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ นายจรุงศักดิ์ คำปรีชา พร้อมคณะ ขึ้นไปรับรางวัล นวัตกรรมความปลอดภัยทางถนน โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พบปะสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ในการประชุมครั้งแรกหลังจากสถานการณ์โควิดลดการระบาดลง ทั้งนี้ ได้รับแจ้งจากประธานและคณะกรรมการชมรมว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่100 ล้านต้น วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565(วันวิสาขบูชา)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลเวียงสระ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (ดู : 453)
รับสมัครอาสาสมัครบริบาล (ดู : 400)
ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 620)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
หนึ่งชุมชน หนึ่งผลิตภัณฑ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลเวียงสระ
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ทต.เวียงสระ

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ทต.เวียงสระ
ระบบจองคิวออนไลน์
ทต.เวียงสระ

แจ้งร้องเรียนการทุจริต
ทต.เวียงสระ
451 ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190โทรศัพท์ : 077-362056 โทรสาร : 077-363463
E-mail Address : 5841506@dla.go.th
Copyright © 2018. www.wiangsacity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ