เทศบาลตำบลเวียงสระ 451 ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 โทร. 077-362056 แฟกซ์. 077-363463  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   วารสารออนไลน์
   แผนพัฒนา
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือบริการประชาชน
   สายด่วนนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ติดต่อเรา
แผนงาน
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   งบแสดงสถานะการเงินประจำปี
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบรายจ่าย
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สถานธนานุบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองสวัสดิการและสังคม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชน
เทศบาลตำบลเวียงสระ
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเวียงสระ
รายงานบันทึข้อมูลตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 78)
งดจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 (ดู : 109)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 149)
การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคเรียนที่ 2/2564 รูปแบบ On Hand ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 77)
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา เรื่องเพิ่มช่องทางการยื่นคำขอผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 148)
การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคเรียนที่ 2/2564 รูปแบบ On Hand ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2565 (ดู : 75)
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 162)
รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2564 (ดู : 215)
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ 2542 (ดู : 149)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1/2565 (ดู : 209)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเวียงสระ
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (สำหรับเดือน กันยายน ๒๕๖๕) (ดู : 6)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักฝารางวี พร้อมประตูน้ำ (บานเหล็ก) พร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ๔๕ (ซอยหลังบ้านพักครู) หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 4)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม (Box Culvert) สำหรรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร บริเวณถนนสมเด็จพระยุพราช (คูเมือง) ระหว่างเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องและเทศบาลตำบลเวียงสระ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ดู : 8)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการชุมชนปลอดภัย ภาคีเครือข่ายร่วมใจกวาดล้างแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายต้านภัยโรคที่เกิดจากยุงสื่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สารเคมี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๘๒๙ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ตค ๘๔๑๐ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ สำหรับซ่อมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลเวียงสระ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ นำโดยนายธำรงค์ ฤทธยานนท์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และนางวันดี พรหมมานอก หัวหน้าศูนย์ พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนไปถวายเทียนพรรษา และร่วมทำบุญ ณ วัดบ้านส้อง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เปิดโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ ขับขี่ปลอดภัย 100%
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
28/9/2565 08.00 น. กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย นายจรุงศักดิ์ คำปรีชา นายกเทศมนตรี นำร้องเพลงชาติไทย นายพหล หวานแก้ว รองนายกเทศมนตรี นายปิยะรัฐ จิรัตน์ฐิกุล รองนายเทศมนตรี นายสุพจน์ บุปผา ปลัดเทศบาล นายสมศักดิ์ หวานแก้ว ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร หัวหน้าราชการ ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ ร่วมร้องเพลงชาติไทย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ นายกจรุงศักดิ์ คำปรีชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ นายปณชัย เพชรปาน ร่วมบันทึก MOU ภายใต้บันทึกข้อตกลง ผนึกกำลังส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านอาชีวศึกษาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชากรในท้องถิ่น ชุมชน ร่วมกัน โดยมีสักขีพยานทางคณะผู้บริหารเทศบาลและคณะครูวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสระ กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับจนท.งานป้องกันฯ ได้รับมอบจากท่านนายกฯให้เข้าช่วยเหลือ นายนิมิตร นามฉวี (ลุงรัฐเซียร์) ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงมีแผลกดทับทั่วร่างกายและไร้ญาติ โดยเบี้องต้นได้นำตัวเข้ารักษาที่ รพ.ยุราชเวียงสระ และกองสวัสดิการสังคมจะดำเนินการประสาน พมจ.สฎ เพื่อพิจารณาเข้ารับการรักษาในสถานสงเคราะห์ต่อไป ..
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ท่านนายกจรุงศักดิ์ คำปรีชา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ มอบหมายให้นายพหล หวานแก้ว รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการกองทุนฯ แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผู้มีสิทธิ์ขอรับงบสนับสนุนจากกองทุน ประจำปี 2566 โดยมีท่านปลัดสุพจน์ บุปผา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสระ งานป้องกันฯ ให้ความอนุเคราะห์โรงเรียนเวียงสระศึกษานำคณะนักเรียนและบุคลากร เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการงานป้องกันฯ โดยได้แนะนำและสาธิตการป้องกันและระงับอัคคีภัย และได้สาธิตแนะนำการแก้ไขปัญหากรณีเด็กนักเรียนติดในรถตู้ตามที่นายกฯ ได้แนะนำครับ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสระขอขอบคุณ คุณธวัชชัย รักการ(หจก.สุขใจค้าไม้) ที่ได้นำเงินจำนวน 25,000บาท ให้กับเทศบาลตำบลเวียงสระ เพื่อส่งต่อให้กับ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง วันนี้เทศบาลดำเนินการส่งมอบเงินจำนวนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณเจ๊ตาล (บ่อนไก่คนรักบอล)ที่เป็นผู้ประสานงานมาครับ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสระร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดูดโคลน/ดูดเลน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลเวียงสระ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (ดู : 529)
รับสมัครอาสาสมัครบริบาล (ดู : 476)
ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 699)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
หนึ่งชุมชน หนึ่งผลิตภัณฑ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลเวียงสระ
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ทต.เวียงสระ

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ทต.เวียงสระ
ระบบจองคิวออนไลน์
ทต.เวียงสระ

แจ้งร้องเรียนการทุจริต
ทต.เวียงสระ
451 ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190โทรศัพท์ : 077-362056 โทรสาร : 077-363463
E-mail Address : 5841506@dla.go.th
Copyright © 2018. www.wiangsacity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ