เทศบาลตำบลเวียงสระ 451 ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 โทร. 077-362056 แฟกซ์. 077-363463  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   วารสารออนไลน์
   แผนพัฒนา
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือบริการประชาชน
   สายด่วนนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ติดต่อเรา
แผนงาน
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบรายจ่าย
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สถานธนานุบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองสวัสดิการและสังคม
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชน
เทศบาลตำบลเวียงสระ
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเวียงสระ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 10)
งดจัดโครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 14)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่23/2564 และประชาชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน สามารถดาวน์ดหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้ (ดู : 50)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ขยายเวลาเรียนรูปแบบ On Hand ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covid-19) (ดู : 47)
เทศบาลตำบลเวียงสระ เปิดรับสมัครฝึกทักษะฟุตบอล ทต.เวียงสระอคาเดมี่ฟุตบอล รับสมัครชาย-หญิง 6-12 ปี (ดู : 49)
เปิดรับสมัครฝึกทักษะฟุตบอลฟรี่!!(ไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ) เทศบาลต.เวียงสระ ทต.เวียงสระอคาเดมี่ ยุวชนชาย-หญิง อายุตั้งแต่6ขวบ-12ปี ตั้งแต่วันนี้-20มิย.64 รับจำนวนจำกัด(30คนเท่านั้น)สนใจติดต่อ065-0147056โค้ชอุ้น เด็กๆทุกคนต้องมีโอกาส เด็กๆทุกคนต้องมีที่เรียนต่อ(มาก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะครับมารับใบสมัครได้ที่เทศบาลต.เวียงสระพรุ่งนี้9โมงเช้าเป็นต้นไป) (ดู : 49)
เรื่อง ประมูลเช่าตลาดพร้อมห้องสุขาเทศบาลตำบลเวียงสระ (ดู : 55)
เรื่อง ประมูลเช่าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเวียงสระ (ดู : 50)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) จำนวน 9 คน ตามรายละเอียดดังนี้ (ดู : 51)
เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 ลงวันที่ พฤศจิกายน 2515 (ดู : 68)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเวียงสระ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้าง จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รถตัดหญ้านั่งขับ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนเลียบคลองตาล (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมถึงด้านหลังร้านหนังสือสุนทรบุ๊ค) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 5)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหลังมูลนิธิกุศลสงเคราะห์ (แป๊ะก๋ง) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 5)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างขับรถบรรทุกขยะ จำนวน ๖ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างกวาดขยะมูลฝอย จำนวน ๑๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๑๔ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลเวียงสระ
 
ประชุมคณะกรรมการ​ กองทุน​ สปสช.​เทศบาลตำบลเวียงสระ​ครั้งที่​4/2564​ ณ​ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี2564 วันที่27 ก.ย.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ ชั้น2
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมคณะกรรมการการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเวียงสระ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเวียงสระ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเวียงสระ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พิจารณา(ร่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่2
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
กรณีจอดรถกีดขวางทางสัญจรและจำหน่าย
สินค้าบนบาทวิถี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกจอม(จรุงศักดิ์ คำปรำชา)
และฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลเวียงสระ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (ดู : 257)
รับสมัครอาสาสมัครบริบาล (ดู : 244)
ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 429)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
หนึ่งชุมชน หนึ่งผลิตภัณฑ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลเวียงสระ
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ทต.เวียงสระ
ระบบจองคิวออนไลน์
ทต.เวียงสระ

แจ้งร้องเรียนการทุจริต
ทต.เวียงสระ
451 ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190โทรศัพท์ : 077-362056 โทรสาร : 077-363463
E-mail Address : 5841506@dla.go.th
Copyright © 2018. www.wiangsacity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ