เทศบาลตำบลเวียงสระ 451 ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 โทร. 077-362056 แฟกซ์. 077-363463  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   วารสารออนไลน์
   แผนพัฒนา
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือบริการประชาชน
   สายด่วนนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ติดต่อเรา
แผนงาน
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   งบแสดงสถานะการเงินประจำปี
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบรายจ่าย
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สถานธนานุบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองสวัสดิการและสังคม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชน
เทศบาลตำบลเวียงสระ
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเวียงสระ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 (ดู : 15)
ขอเชิญร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทง วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 (ดู : 30)
รายงานบันทึข้อมูลตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 96)
งดจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 (ดู : 138)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 178)
การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคเรียนที่ 2/2564 รูปแบบ On Hand ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 96)
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา เรื่องเพิ่มช่องทางการยื่นคำขอผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 181)
การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคเรียนที่ 2/2564 รูปแบบ On Hand ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2565 (ดู : 91)
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 195)
รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2564 (ดู : 246)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเวียงสระ
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนสมเด็จพระยุพราช ๓ (ซอยจ่าเสือ) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 3)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๓๒๓ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๗๖๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนสมเด็จพระยุพราช 3 (ซอยจ่าเสือ) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ดู : 17)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๒๒๘๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 7)
ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.30-010 สายถนนแก้วอารีย์ หมู่ที่ 8 ชุมชนเมืองคลองตาล ตำบลเวียงสระ กว้าง 5 เมตร ยาว 335 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,675 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (งวดที่ 1) (ดู : 5)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ ภายในตู้กระจายสัญญาณกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๔-๕๙-๐๐๓๐.๗ / ๔๙๔-๕๙-๐๐๓๐.๘ (บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่) โครงการ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลเวียงสระ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ นำโดยนายธำรงค์ ฤทธยานนท์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และนางวันดี พรหมมานอก หัวหน้าศูนย์ พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนไปถวายเทียนพรรษา และร่วมทำบุญ ณ วัดบ้านส้อง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมผู้ประกอบการตลาดเย็น เพื่อจัดการตลาดเย็น ทต.เวียงสระ ให้เป็นตลาดของกินที่มีอัตลักษณ์และเป็นที่ประกอบอาชีพของทุกๆท่านต่อไปครับ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง เทศบาลตำบลเวียงสระ ในงานมีการประกวดนางงามนพมาศ ประกวดกระทง การแสดงของกลุ่มมวลชนต่างๆ มาร่วมสืบสานประเพณีไทย พร้อมลอยกกระทงตามท่าน้ำต่างๆที่จัดเตรียมไว้ให้ 7 ท่าน้ำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย วันที่3-4 พฤศจิกายน 2565 ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ จาก นายจรุงศักดิ์ คำปรีชา (นายกจอม) นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ มีภาระกิจงาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุดจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๕) พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตำบลเวียงสระ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 #พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เปิดโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ ขับขี่ปลอดภัย 100%
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
28/9/2565 08.00 น. กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย นายจรุงศักดิ์ คำปรีชา นายกเทศมนตรี นำร้องเพลงชาติไทย นายพหล หวานแก้ว รองนายกเทศมนตรี นายปิยะรัฐ จิรัตน์ฐิกุล รองนายเทศมนตรี นายสุพจน์ บุปผา ปลัดเทศบาล นายสมศักดิ์ หวานแก้ว ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร หัวหน้าราชการ ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ ร่วมร้องเพลงชาติไทย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลเวียงสระ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (ดู : 566)
รับสมัครอาสาสมัครบริบาล (ดู : 510)
ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 733)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
หนึ่งชุมชน หนึ่งผลิตภัณฑ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลเวียงสระ
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ทต.เวียงสระ

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ทต.เวียงสระ
ระบบจองคิวออนไลน์
ทต.เวียงสระ

แจ้งร้องเรียนการทุจริต
ทต.เวียงสระ
451 ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190โทรศัพท์ : 077-362056 โทรสาร : 077-363463
E-mail Address : 5841506@dla.go.th
Copyright © 2018. www.wiangsacity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ