เทศบาลตำบลเวียงสระ 451 ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 โทร. 077-362056 แฟกซ์. 077-363463  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   วารสารออนไลน์
   แผนพัฒนา
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือบริการประชาชน
   สายด่วนนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ติดต่อเรา
แผนงาน
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบรายจ่าย
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สถานธนานุบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองสวัสดิการและสังคม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชน
เทศบาลตำบลเวียงสระ
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเวียงสระ
รายงานบันทึข้อมูลตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 48)
งดจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 (ดู : 66)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 112)
การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคเรียนที่ 2/2564 รูปแบบ On Hand ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 57)
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา เรื่องเพิ่มช่องทางการยื่นคำขอผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 107)
การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคเรียนที่ 2/2564 รูปแบบ On Hand ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2565 (ดู : 54)
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 123)
รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2564 (ดู : 166)
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ 2542 (ดู : 126)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1/2565 (ดู : 168)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเวียงสระ
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำหรับเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ (ดู : 1)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง (ดู : 3)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้และตกแต่งสถานที่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องไทยธรรมและผ้าไตรและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์โดม , ที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนาและผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ สายนำสัญญาณกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๔-๕๙-๐๐๓๐.๔ (อัฒจันทร์สนามกีฬา) โครงการ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนน และเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย (ท้ายรถ) แทนผู้รับจ้างที่ลาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และโลโก้ ของรถยนต์กู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บว ๕๕๕๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลเวียงสระ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ นำโดยนายธำรงค์ ฤทธยานนท์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และนางวันดี พรหมมานอก หัวหน้าศูนย์ พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนไปถวายเทียนพรรษา และร่วมทำบุญ ณ วัดบ้านส้อง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมเทิดทูนพระคุณแม่ 2565 โดยมีนายกเทศมนตรี นายจรุงศักดิ์ คำปรีชาเป็นประธานในพิธี ร่วมรองนายกเทศมนตรีทั้ง2ท่าน นายพหล หวานแก้ว นายปิยะรัฐ จิรัตน์ฐิกุล คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯนายสมศักดิ์ หวานแก้ว และสมาชิกสภา คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมเทิดทูนพระคุณแม่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมรณรงค์กวาดล้างแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดคลองตาล อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสระเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล รพีคัพ ครั้งที่6 ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกจอม นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ ร่วมเป็นประธานในพิธีการเปิดการแข่งขัน คลองตาลเกม ร่วมด้วยประธานกลุ่มสตรี นางอรอุมา คำปรีชา และสมาชิกกลุ่มสตรี ประธานสภาฯ ,สมาชิกสภา,คณะผู้บริหาร การแข่งขันกรีฑานักเรียนและเยาวชน ประจำปี2565 โดยมีโรงเรียนร่วมการแข่งขัน6โรงเรียน -วัดคลองตาล -บ้านหานเพชร -บ้านวังใหญ่ -บ้านลานเข้ -ปากสาย -วัดโสภณฯ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดคลองตาล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงเรียนเวียงสระ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การเรียนรู้นอกสถานที่ ของนักเรียนอนุบาล2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ ไปชม/เรียนการสอนคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ และทางเทศบาลตำบลเวียงสระ/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ./รองผอ.และคณะครูผู้ให้ความรู้และน้องๆฝ่ายพี่เลี้ยงทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่มอบความรู้ให้แก่เด็ก ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การเรียนรู้นอกสถานที่ ของนักเรียนอนุบาล1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ ไปชม/เรียนการสอนคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ และทางเทศบาลตำบลเวียงสระ/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ./รองผอ.และคณะครูผู้ให้ความรู้และน้องๆฝ่ายพี่เลี้ยงทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่มอบความรู้ให้แก่เด็ก ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลเวียงสระ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (ดู : 475)
รับสมัครอาสาสมัครบริบาล (ดู : 423)
ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 650)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
หนึ่งชุมชน หนึ่งผลิตภัณฑ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลเวียงสระ
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ทต.เวียงสระ

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ทต.เวียงสระ
ระบบจองคิวออนไลน์
ทต.เวียงสระ

แจ้งร้องเรียนการทุจริต
ทต.เวียงสระ
451 ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190โทรศัพท์ : 077-362056 โทรสาร : 077-363463
E-mail Address : 5841506@dla.go.th
Copyright © 2018. www.wiangsacity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ